گروه دروس عمومی (شامل زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی و تربیت بدنی) به طور رسمی از سال 1390 با تصویب شورای آموزشی دانشگاه تأسیس شد. این گروه سه نفر عضو هیأت علمی دارد: سایر اعضا که گاهی تعداد آنان به بیش از 17 نفر می رسد به صورت حق التدریس با این گروه همکاری می کنند. تمامی دانشجویان باید دروس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، زبان فارسی و تربیت بدنی را در دوران تحصیل خود بگذرانند. 

ادامه مطالب