اساتیدبیمارستان قائم (عج)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت/ رتبه پست الکترونیک رزومه
دکتر رضا جلاييان تقدمی متخصص بیهوشی دانشیار jalaianr[at]mums.ac.ir CV
دکتر محمد عليپور
متخصص بیهوشی دانشيار
Alipourm[at]mums.ac.ir CV
دکتر عليرضا شريفيان عطار
متخصص بیهوشی دانشيار SharifianA[at]mums.ac.ir CV
  دکتر محسن صابرمقدم متخصص بیهوشی استاديار
sabermoghaddamm[at]mums.ac.ir CV

دکتر معصومه طبری

متخصص بیهوشی دانشيار
tabarim[at]mums.ac.ir CV
دکتر شيما شيبانی متخصص بیهوشی

استادیار

sheybanish[at]mums.ac.ir CV