مسئول کمیته آموزش پزشکی عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول کمیته آموزش پزشکی عمومی

نام و نام خانوادگی: دكتر ناهید زیرک
تحصيلات: متخصص بیهوشی
سمت/ رتبه: دانشيار
پست الكترونيك: zirakn[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان امام رضا(ع)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)