دستیاران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

دستیاران گروه بیهوشی

سال تحصیلی 1399-1398


دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

1.    دکتر یداللهی

2.    دکتر ثابتی

3.    دکتر فیض ابادی

4.    دکتر صامدی

5.    دکتر نوری

6.    دکتر اسماعیلی

7.    دکتر صالحی

8.    دکتر زاج

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    دکتر هدایتی

2.    دکتر جمالیه

3.    دکتر خدارحمی

4.    دکتر اباذری

5.    دکتر ساغروانیان

6.    دکتر بیجاری

7.    دکتر یعقوبی

8.    دکتر زمانی

9.    دکتر مافی

10.  دکتر حجازی

11.  دکتر محدث

12.  دکتر ذوالفقاری

13.  دکتر شاکری

14.  دکتر زارع زاده

15. دکتر نادری

 

1.    دكتروکیلیان

2.    دكتردربان

3.    دكترپورافضل

4.    دكترشکیبا

5.    دكترشادمان

6.    دكتریحیایی

7.    دكترنبی زاده

8.    دكترفراهی

9.    دكترصادق زاده

10.  دكترتوکلی

11.  دكترصبوری

12.  دكترنقابی

13.  دكترکلاتی

14.  دكترپناهنده

15.  دكترعابدین

16. دكترکوشا

1.  دكترجعفری

2.  دكترپروین

3. دكترقربانی

4. دكتردهقان

5. دكترحلیمی

6. دكترخشخاشی

7. دكترصالحی نژاد

8. دكتردانشور

9. دكترقانعی

10. دكترفلاح

11. دكتردادگر

12. دكترخرقانی