كنفرانس احياي قلبي-ريوي

كنفرانس احياي قلبي- ريوي روز جمعه 23 تيرماه 96 در تالار رازي دانشكده بهداشت برگزار گرديد. دبير علمي برنامه آقاي دكتر عليرضا صداقت استاديار بيهوشي و فلوشيپ مراقبتهاي ويژه بودند.