كنفرانس ارزيابي قبل از عمل

كنفرانس ارزيابي قبل از عمل روز جمعه 23 تير ماه كنسل شد.