امتحان ارتقا

امتحان ارتقا روز پنجشنبه 96/04/15 در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد. از دستياران عزيز تقاضا مي شود ساعت 8 صبح در محل برگزاري امتحان حضور يابند.براي دريافت كارت ورود به جلسه به پورتال دانشجويي مراجعه فرماييد