برنامه بازآموزي

كنفرانس علمي ارزيابي قبل از عمل روز جمعه 96/04/23 توسط گروه بيهوشي برگزار مي گردد. براي ثبت نام به سامانه اموزش مداوم مراجعه فرماييد.