امتحان درون بخشي سال 96

امتحان درون بخشي گروه روز پنجشنبه 96/02/21 در تالار شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا (ع) برگزار شد.