كنفرانس ادواري "شناخت درماني هيپنوتيزمي"

مجموعه كنفرانس هاي ادواري شناخت درماني هيپنوتيزمي در روزهاي پنجشنبه مورخه  95/8/6 ، 95/9/4، 95/10/2، 95/11/7 و 95/12/5  برگزار مي گردد.

دبير علمي برنامه دكتر مهدي فتحي، متخصص بيهوشي و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي مشهد هستند.

براي اطلاعات بيشتر و ثبت در اين برنامه به سامانه آموزش مداوم مراجعه فرماييد.