احياي قلبي- ريوي

كنفرانس علمي " احياي قلبي - ريوي" ، روز دوشنبه 4 ارديبهشت ماه 1396 در تالار رازي دانشكده بهداشت برگزار شد