تصاوير گروه

بدون تصویر

کسب رتبه برتر امتحان بورد دستیاری در سال 1393

در شهریور ماه سال 1393 در امتحانات بورد دستیاری رشته بیهوشی رتبه برتر توسط خانم دکتر اسدپور کسب گردید