نام و نام خانوادگی: دكتر قاسم سلطانی
تحصيلات: متخصص یهوشی
سمت/ رتبه: دانشيار
پست الكترونيك: soltanigh[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان امام رضا(ع)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)