معاونت آموزشي گروه

نام و نام خانوادگی: دكتر شهرام اميني
تحصيلات:  فلوشیپ بیهوشی
سمت/ رتبه: دانشيار و فوق تخصص ICU
پست الكترونيك: aminish[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان امام رضا(ع)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)