مسئول کمیته پژوهشی

نام و نام خانوادگی: دكتر مهريار تقوي گيلاني
تحصيلات: متخصص بیهوشی
سمت/ رتبه: استاديار
پست الكترونيك: taghavim[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان امام رضا(ع)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)