مسئول کمیته امتحانات و کلاس های آموزشی

نام و نام خانوادگی: دكتر مجيد رضوي
تحصيلات: متخصص بیهوشی
سمت/ رتبه: استاديار
پست الكترونيك: razavim[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان امام رضا(ع)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)