تصاوير گروه

بدون تصویر

منشي بيمارستان امام رضا (ع)

منشي بيمارستان قائم (عج)

كارشناس آموزشي

كارشناس پژوهشي


خانم الهام موسي زاده


خانم فرزانه صفري زاده

خانم نرگس پرهيزكار

خانم فريده گلحسني