دستیاران

 

سال اول- ورودي 95

 1- خانم دکتر پريا پروين

 6- اقاي دكتر مصطفي جعفري فرخد

 11- اقاي دكتر مصطفي جعفري فرخد

 2- خانم دكتر شهره سادات حليمي

 7- خانم دكتر زهرا صالحي نژاد

 12- خانم دكتر فريدا دانشور مظفري

 3- خانم دکتر سارا خرقاني

 8- خانم دکتر نفيسه فلاح ارديزي

 13- خانم دکتر فاطمه دهقاني

 4- خانم دکتر سارا خشخاشي مقدم

 9- خانم دكتر سميرا قانعي

 

 5- خانم دكتر زهرا يونسي

 10- خانم دكتر فرناز قرباني

 

 

سال دوم ورودي 94

 1-خانم دکتر بي بي سمانه شريعت مغاني

 6-خانم دکتر مهسا مهدوي سيوکي

 11-خانم دکتر بي بي منصوره عزيزي

 2-خانم سيده الهه باقري خبوشان

 7-آقاي دکتر احسان مولايي

 12-خانم سحر احمدي بنکدار

 3-خانم دکتر فرزانه فرخ سير

 8-خانم دکتر عاطفه شاهرودي

 13-آقاي دکتر فرهود صدرالسادات

 4-خانم دکتر سيده پريسا کراري

 9-آقاي دکتر سيد ايمان هاشمي پطرودي

 14-خانم دکتر زکيه ميرزائيا

 5-آقاي دکتر ابوصالح صبحي

 10-آقاي دکتر بابک دباغي

 15-خانم دکتر سپيده فنايي نوکار

 

سال سوم- ورودي 93

 1-خانم دکتر مهسا رجايي

 5-آقاي دکتر احسان وفاخواه

 9- خانم دکتر سوگل گلشن

 2-خانم دکتر مهديه ساغري

 6-خانم دکتر اعظم صبري

 10- آقاي دکتر سيد مرتضي حسيني

 3-خانم دکتر مريم شبيري

 7-خانم دکتر فائزه يزداني

 11-خانم دکتر مهديه جعفري

 4- آقاي دکتر مجتبي کريمي

 8-خانم دکتر زهره روهنده

 12-خانم دکتر نسيبه لطفعلي زاده

 

سال چهارم- ورودي 92

 1-خانم دکتر صالحه اصغري

 5-خانم دکتر شهرزاد شيخ

 9-خانم دکتر ليلا مشهدي

 2-خانم دکتر عاطفه شيرين زاده

 6-آقاي دکتر سعيد داغستاني

 10-خانم دکتر فائزه اعظم لطفي

 3-آقاي دکتر محمد حسن نمايي

 7-آقاي دکتر سيد رضا اکبرزاده

 11-دكتر فهيمه احمدي

 4-دكتر فاطمه جهان بين

 8-آقاي دکتر علي اصغر مجيدزاده

 12- آقاي دکتر مجتبي محدث